SSS

 • E-posta adresinizi kayıtlı olduğunuz Birimin Öğrenci İşleri Bürosu aracılığı ile tanımlata bilirsiniz.

 • Üniversitemiz programlarına kayıt olabilmeniz için Önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Sonucunda veya ÖSYS (YKS) Sonuçlarında Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanmanız gerekmektedir.
 • Dikey Geçiş Sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmakta olup başvuru hakkındaki bilgilere http://www.osym.gov.tr internet sayfasından erişilmektedir.

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav giriş belgelerini  http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak temin edebilirler.
 • Sınav Giriş belgesi ile ilgili sorun yaşanması halinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiyle irtibata geçilmesi gerekir.

 • Rapor sadece ara sınav için geçerli olmakta olup, bu işlemin gerçekleşebilmesi için Üniversitemiz Yönetmeliklerinde belirtilen süre içerisinde raporunuzu bir dilekçe ile kayıtlı olduğunuz Birime teslim etmeniz ve ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi gerekmektedir.
 • Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları için raporun hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

 • Mezuniyet İçin en fazla üç dersten  sınava girebilirsiniz.

 • Giremediğiniz sınavlar için belgelenebilir mazeretinizi ''İÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde'' belirtilen süreler içerisinde kayıtlı olduğunuz Birime dilekçe ile bildirmeniz halinde, Biriminiz Yönetim Kurulunda incelenerek, Dekanlık/Müdürlük tarafından mazereti kabul edilenlere ilgili dersler için Mazeret Sınavı yapılabilir, isteğe göre düzenleme yapılması mümkün değildir.

 • Sınavlar Üniversitemiz Akademik Takvimlerine belirtilen süreler içerisinde Dekanlık/Müdürlük tarafından ilan edilen programlar çerçevesinde yapılmakta olup, Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden, kayıtlı olduğunuz birimin internet sayfasından veya ilan panolarından öğrenebilirsiniz.

 • Kayıt sildirmek için, talebinizi açıkça belirtir bir dilekçe yazarak kayıtlı olduğunuz Birime ulaştırmanız durumunda ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararı sonucunda kaydınız silinebilir. (İlişiğiniz kesildiği takdirde durumunuzu kapsayan Kanuni bir düzenleme olmadıktan sonra öğreniminize geri dönemezsiniz.)

 • Kayıt dondurma
  MADDE 29 – (Değişik:RG-27/8/2011-28038)
  (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
  a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
  b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin
  üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle
  Yükseköğretim Kurulu kararınca eğitim ve öğretime ara verilmesi,
  c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii
  afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
  ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
  d) Öğrencinin tutukluluk hali,
  e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin,
  yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,
  f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması
  suretiyle askere alınması,
  g) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
  (2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda
  normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında
  ise kayıt dondurma, bu hallerin süresi kadardır.
  (3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt
  dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez. Öğrencinin kaydı, ilgili birim yönetim
  kurulu kararında belirtilen yarıyıl/yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Kayıt
  dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Öğrenci, mazereti
  bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

 • Akademik Kayıt Sistemi  (AKSİS) üzerinden talepte bulunabilir veya E-devlet üzerinden çıkarabilirsiniz.

 • Sınavlar ilgili Birimler tarafından ilan edilen sınav programları çerçevesinde ilgili dersin sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Dersin sorumlusu sınav sonucunuzu öğrenci otomasyon sistemide ilan etmeden sınav sonucunuzu göremezsiniz. Yönetmelikte ve Akademik Takvimde belirtilen ilan süresi geçilmişse durumu yazılı bir şekilde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildiriniz.

 • İlgili Dersin notu öğrenci otomasyon sistemine girilmemiş, ya da BDS/MDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi/Mutlak Değerlendirme Sistemi) dersin sorumlusu tarafından oluşturulmamış/ilan edilmemiş ya da  Öğrenci İşleri tarafından ders sorumlusu tarafından imzalı listeler teslim edilmediğinden notlar onaylanmamış olabilir.
 • Eğer derse ait sayısal not “sınav sonuçları” ekranında gözüküyor ise, Yönetmelikte belirtilen itiraz süresinin bitiminde BDS/MDS dersin sorumlusu tarafından ilan edilir. İlanı takiben Öğrenci İşleri harf notlarını onaylar ve imzalı sonuç listelerini ilgili Birimin öğrenci işleri bürosuna teslim eder ve öğrenci işleri tarafından notların gözükmesi için onay verilir. Bu süreçler tamamlanmadan dersin harf karşılığı not kartınızda görüntülenemez.

 • FF, DD ve DD harf notu aldığınız bütün dersler için Bütünleme Sınavına girme hakkınız bulunmaktadır.

 • Dersin sınavının yapıldığı tarihe göre Üniversitemiz Yönetmeliklerinde ve Akademik Takviminde belirtilen ilan süreleri aşılmış ise konuyu kayıtlı olduğunuz Dekanlığa/Müdürlüğe bir dilekçe ile yazılı olarak  bildirmeniz gerekmektedir.

 • Ekstern ve ikinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift ana dal programlarından mezun olanların diplomalarında, bunların ekstern veya ikinci öğretim yahut çift ana dal programlarından mezun oldukları belirtilmez. Bu bilgiler, notlu durum belgesi (transkript) içinde yer alır.

 • Uzaktan Eğitim programlarında eğitim internete dayalı olarak verilmekte olup, bu durum ÖSYS Kılavuzunda adaylara önceden ilan edildiğinden ve adaylar bu durumu kabul ederek tercihte bulunduklarından Uzaktan Eğitim öğrencileri derslere giremez, derslerini internet üzerinden takip edebilirler.

 • KYK tarafından verilerin bursların Üniversitemizle bağlantısı bulunmadığından bu konuda Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi almanız gerekmektedir.

 • Kayıt yenileme işleminizi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden derslerinizi seçerek danışmanıza onaylatmanız ve ardından katkı payı/öğrenim ücretinizi ilgili banka hesabına yatırmanız sonucunda gerçekleşmektedir. Bu işlemler sırası ile yapılmakta olup, kesinleşen ders alma formunuzun bir örneğini ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemenize ilişkin banka dekontunuzu eğitim-öğretim başlangıcının ilk üç haftası içinde kayıtlı olduğunuz Birim Öğrenci İşlerine teslim ediniz/ulaştırınız.

 • Öğrenci Kimliğinizin kaybedildiğine dair Gazete İlanı(ilan Basın İlan Kurumu tarafından ilan yayınlamaya haiz gazetelere verilmiş olmalı), yeni kimlik ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, fotoğraf ve dilekçe ile birlikte kayıtlı olduğunuz Birime başvurmanız durumunda öğrenci kimliğinizin yeniden çıkartılması için gerekli olan işlemlere başlanmaktadır.

 • Sınav notuna itiraz sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğunuz Birime bir dilekçe ile resmi olarak başvurulması halinde değerlendirilebilmektedir.