7143 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU

7143  Sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Maddesinden Yararlanmak İsteyenlerin Dikkatine!

 “7143  Sayılı Kanun ile “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425  sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Söz konusu Kanun’un 15. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 78. maddesi gereği;

*Yükseköğretim  kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

*Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

*Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

*Bu maddeden yararlanıp bir Yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu kapsamda;

1- Başvurularını kanunda belirtilen 4 (dört ) aylık başvuru süresi içerisinde (18 Eylül 2018 tarihine kadar)  yapanlar ilgili birimlere (Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Devlet Konservatuvarı /Meslek Yüksekokulu) başvuranların şartları ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek durumları uygun olanlar katkı payı/öğrenim ücreti, kesin kayıt belgeleri vb. yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla kayıtları yapılarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz  yarıyılında eğitim-öğretime başlatılabilecektir.

2- Terör suçundan hüküm giyenler bu kanundan yararlanamayacaklardır.

3- Başvurular, ilgili Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Devlet Konservatuvarı /Meslek Yüksekokullarına, aşağıdaki linkte verilen formattaki başvuru dilekçesi ile bizzat, noter vekâleti veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur. E-posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 4- Başvuru için;

a) Online Af Başvurusu için  TIKLAYINIZ.

b) Kimlik Fotokopisi

c) Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

d) Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

e) Lise Diplomasıf

f) Üniversitemizin bir bölüm/programını kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar için kazandığına dair belge (Örn. ÖSYS belgesi)

g) İlgili  Kanun Kapsamında Yatay Geçiş Yapacaklar için TIKLAYINIZ.

 7143 Sayılı Af Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ.

                                                                                                                                                                                                         İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ